9 Haziran 2011 Perşembe

menola

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
 
menola
Hz. Musa'ya Menora şeklinde gösterilen Şamdan, Tanrı tarafından kır­mızı, beyaz, siyah ve yeşil ateşlerle çizilmiş ve Tanrı tarafından özellikle göste­rilmiştir. Tanrı’nın Musa'ya bu konudaki talimatı şöyledir: “Ve som altından bir şamdan yapacaksın. Şamdanın kaidesi ve kolları çekiçle işlenecek. Sütun başları, çanakları, çiçekleri tek bir parça halinde olacak. Hepsi bir talant altından yapıla­cak. Bak ve sana dağda gösterilen örnek­lerine göre yap.” [20]Hz. Musa, dağda Tanrının kendisine ateş­lerle çizip gösterdiği Menora figürünü ak­lında tutarak Sina dağından aşağı inmiş ve Bezalel ben Uri Ben Hur'a çizdirmiştir. Menora’nın birçok sembolik anlamı var­dır. Menora'nın ilk anlamı “Daimi Işık”ür. Tanrı yeri ve göğü yarattıktan sonra ilk talimatında “Işık olsun” demiş­tir. Menora, aynı zamanda bilimin de­vamlılığını ve sonsuzluğunu sembolize etmektedir. Menoranın yedi kollu oluşu, Antik bilimin yedi ana temelini göster­mektedir. Aritmetik, geometri, astroloji, simya, retorik, müzik ve etiki simgele­mektedir.
Menora hayat ağacını da temsil etmekte­dir. Yahudi mistisizmine göre hayat ağacı simgesi yedi tanrısal fazileti ifade etmek­tedir. Menora, insanoğlunun Tann’nın su­retinde yaratıldığının sembolüdür. Bir başka anlatımla menora, Tanrısal gücün, insanda şekil bulduğunu ifade eder. İlk orijinal Menora, Bazalel Ben Uri Ben-Hur tarafından ilahi vahye göre çizilmiş ve kutsal çadırda “kadeş ha kedoşim'e yerleştirilmiştir. Menora, daha sonra kut­sal çadırdan, Bet ha Mikdaş'a getirilmiştir. Bet ha Mikdaş’ın tahribi ve ikinci mabe­din inşaatı sırasında bir melek, Zeharya'ya Menora’nın şeklini göstermiş­tir. Bu konuda şöyle denmiştir: “Altın bir Şamdan gördüm. Tepesinde bir yağ kabı vardı. Üstünde yedi boru olan yedi lamba vardı. İki tane zeytin dalı vardı. Biri yağ kasesinin sağında, diğeri solundaydı.”[21] Menora, 2000 yıl süren diaspora hayatları boyunca, Yahudilerin milli kimliği haline gelmiştir. Yahudilerin yaşadığı bölgelerde yapılan kazılarda çok sayıda Menora şekli çıkmış­tır. Menora günümüzde dini sembol ola­rak özelliğini korumaktadır. Menora yal­nız geleneksel dini obje olarak değil, sa­natsal bir öğe olarak da önem taşımakta­dır.
Bugün İsrail devleti Menorayı resmi bir amblem olarak kullanmaktadır. Menora, İsrail Cumhurbaşkanlığı forsunda, askeri üniformaların kollarında bulunmaktadır. Ayrıca, resmi devlet belgelerinde ve pa­saportların üst kapaklarında bulunmak­tadır. Resmi binaların ve elçiliklerin giriş kapılarında menora motifi göze çarpar. 1948 yılında II. Dünya Savaşı sırasında yapılan Holocaustda, Varşova Gettosun­da ölenlerin anısına iki yanında arslanlar bulunan bir Menora heykeli yapılmıştır. Kudüs'te İsrail parlemontosunun önünde yükselen bronz Menora, Benno Elkan ta­rafından yapılmış, 1956 yılında İngiltere parlamentosu tarafından İsrail parlamen­tosuna hediye edilmiştir. Menora, bütün sinagoglarda bulun­maktadır. Menora, 2000 yıllık sürgün ve Holocausta rağmen, yeniden Yahudilerin devlet olarak varoluşlarını sembolize et­mektedir.