10 Mayıs 2011 Salı

Diademler, Taçlar Diadems, Crowns

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Diademler, Taçlar

İlk örneklerini ince altın, gümüş veya çok az da olsa tunç levhadan oval kısa kenarları yuvarlak, ortası rozet motifli olarak görmekteyiz. Repoussé nokta veya zik zak bezemeli olanları da vardır. İ.Ö. 3. binde Alacahöyük ve Troia’da da bulunmuşlardır. İ.Ö. 2. binin ortalarında Kıbrıs’ta yaygındır. (Enkomi mezar buluntuları). Tanrılar ve insanlar için adak, sunu veya otorite göstergesi veya süs takısı anlamında kullanılmışlardır. Özel hayatta, doğumda, sevgi belirtisi olarak, şölenlerde, hastalıkta, ölümde ve cenazede kullanılırdı.
Taç, daha çok geç dönemlerde rütbe ve takı olarak kullanıldı. Plinius’a göre (16,9;21,11) başlangıçta tanrı simgesiydi. Tanrı heykelleri, tapınak, kutsal yer, kurbanlık hayvan ve hatta evler taçlandırılıyordu. Taçların ilk örnekleri zeytin, meşe ve mersin ağacı dal ve yapraklarından daha sonra da metalden yapılmıştır.

Altın safhadan alınlık biçiminde kesilmiştir. Çevresinde bir sıra stilize yumurta dizisi, onun üzerinde ise kabartma noktalardan meydana gelmiş bir sıra inci dizisi bulunmaktadır. Yumurta dizisinde ara yaprak; inci dizisinde pul yoktur. Alınlığın yüzeyi minik noktalarla oluşturulan çizgilerle bölümlere ayrılan lotus ve palmet çiçekleri ile kaplıdır. Diademde kullanılan teknik repoussédir. Ayrıca önde, orta kısımda, üstten vurularak yapılan ufak noktacıklardan meydana getirilmiş, palmet yapraklarını andırır bezemeler yer almaktadır. Her iki ucunda da birer ip geçki deliği vardır.

Ensiz, altın safihadan kesilen şeridin iki ucu birleştirilerek dört adet sade düz altın şeridin uçlarıyla birlikte burularak tutturulmuştur. Şeritler saçak olarak kullanılmıştır.

Dövülerek yapılmış levhadan kesilen şeridin alt ve üst kenarı nokta kabartmalarla bezelidir, uçlar yuvarlatılmıştır ve ikişer tane deliği vardır. Büyük delikler içten dışa, küçük delikler dıştan içe doğru açılmıştır. Ya büyük delikler birbiri üstüne getirilerek perçinlenmiş ya da kumaşa dikilerek tutturulmuştu.

Altın levhadan kesilen enli parça çember şeklinde döndürülerek birleştirilmiştir. İçleri çaprazlamasına bölünmüş ajur dikdörtgenlerin yan yana getirilmesiyle üst üste dört bant oluşturulmuştur. Dikdörtgenlerin köşeleriyle diademin alt ve üst kenarı boydan boya kabartma noktalarla bezelidir. Dövme tekniğiyle yapılmıştır.

Geniş, altın banta ince, altın yapraklar ortaya doğru karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Ortadaki Herakles düğümü kabartma olarak yapılmıştır. Yaprakların üzerindeki damarları da kabartmadır. 5 – 1-65 env. no.lu düz altın bant parçası tacın arkasına eklenmiştir.

Uçları halkalı, ince şerit bant üzerindeki on bir deliğe takılmış üç dilimli yapraklardan oluşturulmuştur. Halkalara takılan altın iple başın arkasından bağlanmış olmalıdır. Yapraklardaki lifler belirgindir. Bir yaprak eksiktir. Ezilme ve kırılmalar vardır.

Saç Takıları

Altın saç halkaları Anadolu’da Tunç Çağı’ndan beri görülmektedir. Alacahöyük mezarlarında iskeletin başının yakınında bulunmuş olan halkaların, saçları toplamak ya da saçlara süs olarak takıldıkları varsayılmaktadır. İç kalıp üzerine ince altın safihanın kaplanmasıyla yapılan türlerin, bükülmüş olarak önceden hazırlanarak saça takıldıklarını, masif türlerinin ise ancak saçlara sarılmaları sırasında bu şekli aldıklarını söyleyebiliriz.

Repoussé teknikle yapılmış nokta kabartma süsler var. Tokanın altın iğnesinin başı bir adet kuvars kristali bir adet altın boncuktan oluşmaktadır.

Altın levhadan kesilerek yapılmıştır, yan yana getirilmiş iki daire şeklindedir. Repoussé teknikle yapılmış nokta ve daire kabartmalarla bezenmiştir. Dövme olarak yapılmış tokanın, altı dilimli, topuzlu altın iğnesi toka yüzeyinde karşılıklı açılan iki deliğe takılmıştır.