18 Mayıs 2011 Çarşamba

Etnografya Nedir

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
Etnografya Nedir
Etnografya kelimesi “cins” ve “topluluk” ma­nasına olan “eıhnos” ile “yazma”, “çizme” anla­mına gelen “grapho” kelimelerinin birleşme­sinden meydana gelmiştir. Terim olarak insan topluluklarının çeşitli zaman ve yerlerde tabi­ata hakim olmak, sosyal ihtiyaçlarını karşıla­mak için sarfettiklcri gayretlerin sonucunda ort Aya çıkan maddi ve manevi kültürlerin tas­viri analizlerini yapan bilim dalının adıdır.

Etnografya terimi başlıca antropologların araştırma tekniğini tanımlamak için kullanıl­mış olmasına rağmen, sosyologlar da (özellik­le alan çalışması ile ilgili olarak) bu yöntemi yaygın olarak kullanmışlardır.

Eınogral’ya’yla ilgili olarak milâdî X. asırdan itibaren islâm dünyasında incelemeler yapıl­mıştır. Bazı müslüman bilginlerin çeşitli top­lumların özelliklerini keşfettikleri seyahatler bilinmektedir. Mes’ûdî’nin (956 M.) “Münt-cii’z-zeheb ve meâcli/ıü’l-cevher”i, ibn Hav-kal’ın (977 M.) “el-Mesâlik ve’l-Memâlik% cl-Makdısî’nin <U53 M.) “Nüzlu-tü’l-miiştak fîiluirâki’l-âfâk”\, ibn Batuta’nın (1378 M.)”-Tuhfetü’i-ensâr fî acâibi’l~esfâr”ı bunlardan­dır. Bu tür çalışmalar ve seyahatler daha son­raları özellikle yeni Dünyanın keşfini takiben Avrupalıların scyahatleriyle oldukça genişle­miştir.