4 Haziran 2011 Cumartesi

ünlü eşkiyaların yaşadığı dönem ve muhitler

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
Osmanlı Arşivinden Karadeniz Eşkıyası

Bölgeye gönderilen telgraf metinleri
BOA, İrade Dahiliye, Nr.41435, 10 Rebiyülahir 1286, "Tezkire-i
Senaveri" A'tı1fetlü, Efendim, Hazretleri,


Ba'zı cşkiyanın ahz-u giriftinde hüsn-ü hıdmetleri görilen dört nefer a'şiret beğleriyle ma'iyetlerinde bulunan neferata saye-i ihsanvaye-i hazret-i padişahide a'tiyye-i seniyye olarak 6.000 guruş i'ta kılındığı gibi Şiran Müdiri Mustafa Ağa'nın dahi bu yolda malen ve bedenen hıdrnet ve gayreti müşahade olunduğundan mükafeten u'hdesine kapucu başılık rütbesi tevcih ve ihsan buyurulması ifadesine dair Trabzon Vilayeti Valisi Devletlü Paşa Hazretleri'nin telgrafnamesi a'rz ve takdim kılınmış olmağla olbabda her ne suretle emr-ü ferman hazret-i tacüdan şerefsünı1h ve südı1r buyurulur ise ana göre hareket olunacağı beyanıyla tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 10 Rebiyülahir 1286. (M.20 Temmuz 1869)
---------------------------, 9 Haziran 1285, "Telgrafname", (Esad
Muhlis'den Dahiliye Nezareti Celilesine).


329 numara lu telgrafname-i asafaneleri mucebince Delibaş nam şakinin ahz-u giriftinde hüsn-ü hıdmetleri görilen 4 nefer a'şiret beğlerine ve maliyetlerinde bulunan 30 nefere 6.000 guruş a'tiyye-i seniyye mükafeten Mal Sandığı'ndan i'tası Gümüşhane Mutasamflığı'na bildirilmiş ve Şiran Müdüri Mustafa Ağa şaki-i merkı1rnun ele geçürülmesi yolunda 4. 100 guruş kadar hazinece şayan-ı kabı11 masarifatı vukı1'ubulub Mal Sandığı'ndan derdest tesviye iken bir hıdmet-i müfithaire olmak üzere bu akçeyi dahi terk eylemiş olduğundan malen ve bedenen sebhat iden işbu hıdrnet makbulesine mükafeten u'hdesine kapucu başııık rütbesi tevcihiyle kendüsünün taltif ve tatyib ve emsalinin tergib buyurulmasına reca iderim. Esa'd Muhlis. 9 Haziran 1285 (M.21 Haziran 1869)
DOA, İrade Dahiliye, Nr.41391, 18 Mayıs 1285," Telgrafname",
Esa'd Muhlis'den Dahiliye Nezareti'ne.

Şiran Müdürü matrifetiyle derdest idildiği 40 numarolu ve fi 13 Safer 1286 tarihlü a'nza-i a'cizanemde a'rz olunan Delibaşu nam şakinin tutulmasında müdür-ü mı1maileyhe mu'avenet iderek Gümüşhane'ye gelmiş ve henüz orada beklemekte bulunmuş olan 4 nefer a'şiret beğlerine 3.000 ve ma'iyetlerinde olan 30 nefere 3.000 cema'n 6.000 guruşun a'tiyye-i seniyye olarak i'tası münasib idiğü lı1le-i mezkı1r İdare Meclisi tarafından ba telgraf inha olunmuş ve sı1ret-i inha beca görünmüş olduğundan meblağ-ı mezbı1run i'tasına müsaa4de buyrulduğı halde taraf-ı a'cizi'yye ba telgraf süra't-i emr-ü iş'an müsterhamdır. Esa'd Muhlis. Fi 18 Mayıs 1285 (M.30 Mayıs 1869).

------------------------------- , 13 Mayıs 1285=13 Safer 1286, "Tahrirat-
ı Mahsusa", Esa'd Muhlis'den Dahiliye Nezaret-i Celilesi Canib-i A'lisine.


Devletlü, Efendim, Hazretleri,
Bir senedenberü Gümüşhane ve Erzincan ve Karahisiir-ı Şarki mutasamflıklarının bilzat kıyam ve hareketleriyle ve dördüncü ordu-ı hümayt1n tarafından a'sker sevkıyle taraf taraf tahribat icra olunarak ahz-u giriftine ikdam olunmuş ve mahsus-u zabtiye-i muvakkate istihdamıyla aranılmakta bulunulmuş olan meşahir-i eşkiyadan Deli Paşo nam şaki şimdiye kadar ele geçirilememiş olduğu halde saye-i muvafıkiyyetvaye-i hazret-i şahanede bugün Gümüşhane mutasamflığına tiibi' Kelkit Kazası dahilinde kain Şiriin Nahiyesi Müdürü tarafından ahz-u girift idilerek müdür-ü mumaileyh şaki-i merkUmı Gümüşhane'ye üç saa't mesafe mahalle kadar getürmüş olduğu halde Kelkit'de bulunan Süvari Binbaşısı bir mikdiir a'sker sevkıyle şaki-i merkumı müdürün elinden almak istedikleri ve bu hal ise hükümete ağırca bir mu'amele olacağı Gümüşhane Mutasamflğfı4ndan ba telgraf iş'ar olunmuş ve şakii merkUmun ekser med'ileri Erzincan ve civarı ehalisinden olub mukaddema rüfekiisından ahz idilen eşhiis bilmuhabere Kelkit Kazası'ndan doğruca Erzincan'a gönderilib ordu-u hümayt1n mezkur müşirin celilesi tarafından teşkilolunan komisyon-u mahsusunda istintaklıha icra ve harekat-ı mazaralarına dair tahkikiit-ı icabiyye komisyon-u mezkUr ma'rifetiyle ifii olunduğundan şaki-i merkUmun dahi oraca istintiik ve muhakemesinin icrası zımnında Erzincan'a irsali hakkında müşirin-i müşarileyhiidan dahi rı 13 Mayıs 1285 tarihiyle bir kıta'a telgrafname< alınmış olduğundan ledeltemil asl-ı maksad aks-ı şaki-i merkUmun ahz-u girifti olub bu dahi işte lilhamd saye-i hazret-i şahanede hasıl olmuş olduğundan ve bunun rüfekası filvaki' bundan mukdem Kelkit'den mahfıhen Erzincan'a gönderilerek orada komisyon teşkili ile istintakları icra kılındığından ve bunların ekser da'vacıları oralarda bulunduğundan şaki-i merkUmun dahi Erzincan'a irsiili münasib mutala'a kılınarak Kelkit Kaymakamlığı ma'rifetiyle ba sened binbaşı mumaileyhe ba teslim olunacak senedin bu tarafa ba mazbata esbali Gümüşhane Mutasamflığı'na cevaben işa'ar ve keyfiyyet müşirin-i müşarileyhiiya dahi ba telgraf beyan ve tezkar kılınmış ve müdür-ü mumaileyh bu babda doğrusu pek güzel hıdmet görmüş olduğuna mebni kendüsüne taltifi havi tahrirat-ı mahsusa isdar ve tisyar olunmuş olmağın ma'atteşekkür a'rz ve beyan hale ibtidar olunur olbabda emr-ü ferman hazret-i menlehülemrindir. Esa'd Muhlis. 13 Safer 1286= 13 Mayıs 1285 (M.25 Mayıs 1869)
________________