23 Mayıs 2011 Pazartesi

yeriçeri duası

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Yeniçerilerin Ulufe Duası


Bismişâh, Allâh Allâh

Celil-i Cebbâr, Mûin-i Settâr,

Hâlik-i Leyl-ü ven nehâr

Lâ-yezâl,zül-celâl Yek'dir Allâh yek,

Allâh'ın birliğine, küffârın körlüğüne

Ve Resûl-ü Enbiyâ, Peygamberimiz, Efendimiz,

Cenâb-ı Ahmed-i Muhammed Mustafa

Ve âl-i evlad-ı Resûl-i Müctebâ'nın imdadı

Rûhâniyetlerine,

Pîrân, mürşidân, âşıkân Gavse'l-Vâsılîn

Hamâle-i Kur'an Esseyyid Muhammed Hacı Bektaş Veli

Ve Güzeştegân-ı Pîrân ve ehl-i İslam ervâhına

Ve dest-gîrimüz Balım Sultan ayn-ı inâyetine

Hünkâr-ı İslam İbnü's-sultan

Bi'l-cümle İslamı necât, saadet ve selametine

Üçler, beşler, yediler, kırklar, üç yüz altmışlar

Ve binbirler demine…

Nûr-ı Nebî, Kerem-i Ali, kerâmât-ı velî,

Gülbânk-i Muhammedî

Pirimiz, üstadımız, hünkârımız,

Kutbu'l-arfîn Hacı Bektaş Veli

Dem ü devranına hü diyelim, hüüüü