23 Mayıs 2011 Pazartesi

Midas tümülüsü, Gordiyon

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
Midas tümülüsü, Gordiyon


Tümülüs Latince bir sözcük olup (çoğulu   tümüli), bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş   tepeciklere verilen addır. Höyük ve kurgan (Orta-Asya'da) da denilen   tümülüs yapma geleneğine sahip ulusların sayısı fazla değildir. Bunlara   en çok Anadolu’da, Trakya’da , Orta Asya’da, Rusya’da ve Meksika’da   rastlanır.
Traklar'ın mezarları bu şekildedir. Trakya'nın en görsel   anıtları tümülüslerdir. Trakya'nın tek düze doğal yapısını süsleyen ve   ona bir hareketlilik getiren tümülüslerin tam bir envanteri   çıkartılmamıştır. Genel olarak mezarın üzerine yapılan her türlü   yükselti tümülüs olarak adlandırılsa da, yapıldıkları döneme, tepenin ve   mezar odasının biçimine, niteliğine, ölünün gömülüş şekline göre mezar   tepelerinin değişen geniş bir çeşitlenmesi vardır.
Mezarın yerini bir   tepe ile belirleme geleneğinin bilinen ilk örnekleri Avrasya   steplerinde, MÖ 4. bin yılın başlarına aittir; kurgan olarak da   adlandırılan bu mezar tepelerinin altında, ölü basit bir çukur ya da   ahşap bir odaya yerleştirilmiştir. Bu geleneğin, steplerden gelen etki   ile, Trakya'ya ilk olarak MÖ 3. bin yıl içinde girdiği bilinmektedir.   Trakya'nın Tunç çağ mezar tepeleri, daha sonraki dönemlerin   tümülüslerine göre daha basık ve yayvan, çoğu kez de 2-3 m   yüksekliğindeki tepeciklerdir; ancak Bulgaristan' da ender olarak   yüksekliği 7 metreyi bulanlar da vardır. Tepelerin dolgu­lanm toprak   değil taş oluşturduğundan, bunlan "Taşlıtepe" olarak tanımlamaktayız. Bu   tür mezar tepelerinde ölü, tepenin altındaki bir çukura, ve çoğu kez   uzun olarak yatırılarak gömülmüştür. Tepenin değişik kesimlerinde   münferit mezarlara da rastlanır. Taşlıtepeler tek olabilecekleri gibi,   bazen tümülüs mezarlığı gibi, sayıları 30'u bulan topluluklar da   oluşturabilir.
İlk Demir çağ' dan itibaren mezar tepeleri daha sivri   ve konik bir biçim almış, dolgularında taş ile birlikte killi toprak da   kullanılmıştır. Demir Çağı'nın ilk kısmına tarihlenen mezar tepelerinde   gene ayrı bir mezar odası yoktur; ölü toprağa açılmış ve ahşap ile   kaplanmış bir odanın içine yatırılmıştır. Orta Demir Çağı'ndan itibaren   mezar odası ya da taş lahidi olan gerçek tümülüsler görülmeye başlar. Bu   tür tümülüsler için genellikle uzaktan görülebilen sırt ve yamaçlar   tercih edilmiştir İkili ya da üçlü tümülüsler yaygın olmakla birlikte,   tümülüs mezarlığı şeklinde sayıları dokuz ile otuzaltı arasında değişen   gruplara da rastlanmaktadır. toplu tümülüs mezarlıklarının, daha eski   bir kutsal alanın üzerinde yer aldığı görülmektedir.
Bintepe’deki   Alyattes’in tümülüsü ile Nemrut Dağı’ndaki tümülüs Anadolu’nun bilinen   en büyük tümülüsleri arasında yer alır. Frigyalılara ait tümülüsler de   olmakla birlikte tümülüs yapımı daha çok Lidyalılar’da önem kazanmıştır.   Aynı bölgede 100 Lidya tümülüsüne rastlanmıştır. Anadolu’nun en büyük   tümülüsü olan Alyattes’inkinde 16 tonluk taş bloklar kullanılmıştır.   Şamanist Türk ve Moğol boylarında ayrıca, Dünya Dağı’nı temsilen, “oba”   adı verilen, taş yığınlarından kurgan (yapay tepe) oluşturma geleneği   çok yaygındır

1 resmi Evessen Tümülüsü resmi2 resmi Midas tümülüsü, Gordiyon resmi