3 Temmuz 2011 Pazar

mezcel bezcel DEFİNE BULMAK İÇİN ÇEŞİTLİ DUA YÖNTEMLERİ

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
mezcel bezcel


DEFİNE BULMAK İÇİN ÇEŞİTLİ DUA YÖNTEMLERİ

http://defineharitalari.blogspot.com/ Yerde 1 Defa Eûzu BESMELE Çektikten

Sonra 7 Defa Ayetel Kürsü Okuyun.

Her Okuduğunuz da O Bölgenin
Sağına Soluna doğru nefes ederek Her Yerine Okuyun Şüphelendiğiniz
alanı bir siyah saplı bıçak ile toprağı çizerek bu alanı çember daire
içine Alın.

Elinizde o an için bıçak bulamazsanız bir kuru dal parçası ilede bu
çember içine daire içine alma işlemini yapabilirsiniz.

Bu O Bölgedeki
Eğer Tılsım, Cin, vs Varsa Ayetel Kürsünün Koruma Azamati Geçene Kadar
Orada Size Hiç Bir Cin Zarar Veremez.

Sonra Kuran’ı Kerimde Vakıa Suresi
Vardır

Bu Sureyi Orada Kıbleye Karşı 10 Defa Okuyun

Okuduktan Sonra Hiç
Konuşmadan Fatiha Suresini de Okuyun.

Sonra İçinizden ALLAH ım Hakkımda Hayırlısı Ne
İseONU Ver Eğer
Burada Define Varsa Bana Bir İşaret Gönder diye sessizce içinizden Dua
Edin.

Eğer
Orada Define Varsa muhakkak Kesinlikle Size Bir İşaret
Belirecektir.

Mesela İçinizde Burada Define Var Diye Bir Ses
Duyabilirsiniz yada YOK diye.

Gönlünüz Size Yol
Verecek O Hususda…


DEFİNE
YERİ KAZMA DUASI
Şüphelenilen Yerde 1 Defa Eûzu BESMELE Çektikten
Sonra 7 Defa Ayetel Kürsü Okuyun.
Her Okuduğunuz da O Bölgenin
Sağına Soluna doğru nefes ederek şüphelenilen yerin her Yerine Okuyunuz.
Kazmak işi ile görevlendirdiğiniz arkadaşlarını kazı yapılacak yerin üzerinde toplayın kaç kişi kazacaksa kazacakları aletlerle birlikte kazı alanının içerisine alın ve kendilerine yapacakları iş süresince asla konuşmamalarını dünya kelamı etmemelerini küfür kafir kötü sözler asla kullanmamalarını özellikle belirtiniz ve bu konuyu göz ardı etmemelerini sağlayınız.
Şüphelendiğiniz alanın etrafını kazı yapacağınız toprağın çizilecek daire içine çember içine alınacak alanın dışına taşmıyacak şekildeki bir genişlikte mesafe alarak bu alanın etrafını bir siyah saplı bıçak ile toprağı çizerek bu alanı çember daire içine Alın.
Elinizde o an için bıçak bulamazsanız bir kuru dal parçası ilede bu çember içine daire içine alma işlemini yapabilirsiniz.
Bu O Bölgedeki
Eğer Tılsım, Cin, vs Varsa Ayetel Kürsünün Koruma Azamati Geçene Kadar
Orada Size Hiç Bir Cin Zarar Veremez.
Sonra Kuran’ı Kerimde Vakıa Suresi
Vardır
Bu Sureyi Orada Kıbleye Karşı 10 Defa Okuyun
Okuduktan Sonra Hiç
Konuşmadan Fatiha Suresini de Okuyun.
Sonra İçinizden ALLAHım Hakkımızda Hayırlısı Ne
İse ONUVer
Eğer
Burada Define Varsa bizi nasiplendir diye sessizce içinizden Dua Edin.

Gönlünüz Size Yol
Verecek O Hususda…

Hazine yerini bilmek yahut bilinipte
bulunamayan bir hazineyi bulup çıkarmak
isteyen kişi 1423 defa zahir adını abdest
almış vaziyette zikretmeli daha sonra nur,
basıt ve zahir adlarını zikrederek yatmalı
uyuya kalana kadar bu adları zikre devam etmelidir.
O kişiye rüyasında gizli hazinelerin yerleri gösterilir.
Bu zikri daima yapmakla beraber rüyaya yatılmak için ayın
beşi veya dokuzu seçilirse daha makbul ve daha etkili olacaktır.


Define Bulmak İçin

Hak Teala 'nın (El Vekil) adı :
Bu ad Allah 'ın azametli adlarından biridir.
Bu adın hizmet Meleğinin adı, Allah 'ın selamı üzerine
olsun, Hazret-i (Kehyail) dir.
Bu kerametli Meleğin buyruğu altında dört kumandan
Melaike bulunmaktadır ki, bunlardan her biri 66 bin Melaikeden oluşan 66
Melaike sırasına kumanda etmektedir.
Bu Meleklerin tümü dünyadaki her şeye vekalet
etmektedirler.
Bunlar hazine ve
definelerin bekçisi ve koruyucularıdırlar. Bu adı çokça anan kimselere
bu hizmet Meleği inerek hacetini görmüş olur.
Bu adla yapılacak duanın Arapça metni Türk harfleri
ile :
'' Ya Vekil! Ente-llezi
tevelleyte umurül halaika ve ente-llezi kemmelte El turuka vel hakaika
ve ente-llezi beyyente-ddekaika ve-rrekaika, kumte bi kiyafetil abidi ve
tecelleyte fi idaretil mezidi vel iktidar. Ve leke-ttemkine vel
istikrara, Es'elüke ya rabbül erbabi ve müsebbibül esbabi en terzukani
ziyadeten fil kuvveti ve kemalen fil kudreti ve nuran fil izzeti ve
metaneten fil kurba, ve re'yetü edrikü
biha-ttibyane ve lisanen edrükü bihil beyan. fe entel camiül
müteferrikatil umuri, ve entel kadirü ala ba'sü men fil kuburi... ''


Berhetiye Duası
adını duyunca konuyu kapatın ve hemen felak ve nas dualarını
okuyun.çünkü bu dua onlarla iletişim içindir....
Her ne kadar bu konuları pek onaylamasam ve Büyü kavramına kendimden
asla ödün vermesem de şu Berhettiye Olayı ile ilgili bildiğim küçük şeyi
paylaşayım.

Berhettiye: İbranicede kullanılmakta ve Allah'ın isimlerinin ibranice
dile getirilişi ile bağlantılı diye biliyorum; fakat güvenirliği, net
doğrulu vardır diyemem; çünkü pek ilgilendiğim ve tasfik ettiğim bir
alan değildir zaten.Bir yerde rastlamıştım bu tanım ve anlatımlara.

...BERHETİYYETİN BERHETİYYETİN TETLİLİN TETLİLİN DURANİN DURANİN... diye
giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve
saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle
birlikte (hiç katılmıyorum) oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile
10.000 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da
görüşülmektedir okuduğuma göre.Tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü
olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedelleri olmuştur.

berhetihin2 keririn2 tetlihin2 turanin2 mezcelin2 bezcelin2 terkabin2
berheşin2 ğalmeşin2 hutırin2 kalnehudin2 berşani2 kazhırin2 nemuşelhın2
berheyula2 beşkeylehın2 kazmezin2 engalelıtin2 kabaratın2 gayaha2
keydehula2 şemhahırin6 bikehtahunihin2 beşarişin2 tuneşin2 şemhabaruhin2
subhane men leyse kemislihi şeyün ve hüves semiul basir

rakamlar kelimenin kaç kez tekrar edilmesi gerektiğini gösteriyor.


buda diğer versiyonu ;Bismilllahirrahmanirrahim.

Allahümme bi izzeti berhetihin keririn tetlihin turanin mezcel bezcel
terkab berheşin ğalmaşin hutiyrin kalenhudin berşanin kezhirin
nemuşelahin berhayulabeşkilahin kezmazin enğaluliyd kabaratin ğayaha keydehula şemhahir
şemhahiyr
şemhehir bikehdehunihin beşariş tuneşin şemhabaruh.

Allahumme bi hakkı kehkehicin yağdaşiyyin biladşağşağavilin emvilin
celedin mehcemen helmacin verudihin mehfeyacin bi izzetike illa ma
ehaztüm sem’ahüm ve ebsarahüm sübhane men leyse kemislihi şey’ün fil
arzı vela fissemai ve hüvessemiul basır.

Cinler konusuna gelince ;

Mümin cinlerden birisini davet edip onunla görüşmek için temiz ve
karanlık bir mahalde iki diz üzerine oturarak üç defa Eûzü billâhi mineş
şeytânir racîm dersin, sonra yedi kez Lâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm dersin, sonra mümin cinlere seslenerek: Ey Allah
ve resûlünün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana
hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin, der ve bunu da
üç kez tekrar eder, sonra ayağa kalkıp kıbleye müteveccihen durarak
yedi kez cin suresini (yani Kul ûhiye’yi) okur, sonra sağ tarafa
dönerek:
“Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü’minîn” der sol
tarafına dönerek üç kez: “ye saf dîş” sonra “Bikatlamediyş” söyler sonra
da bir kez şöyle dersin:
“Tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. Esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut
tâhireti min cânnil mü’minîn.”
Bu esnada müslüman cinlerden birisinin sana ESSELÂMU ALEYKÜM dediğini
işitirsin. ALEYKÜM SELÂM diye ona karşılık verdikten sonra dilediğin
şeyi sorup haber alabilirsin. Yalnız duanın şartı: Karanlık bir mahalde
yalnız başına okumalısın. Elbisen,bedenin ve oturduğun mahal gayet temiz
olmalı. Bu dua defalarca tecrübe edilmiştir. Sahihtir.

cin suresi:
Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ
kur’ânen aceben * Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina
ehaden * Ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ
veleden * Ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan * Ve innâ
zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben * Ve ennehû kâne
ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan * Ve
ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden * Ve ennâ
lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben * Ve ennâ
künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü
şihâben rasaden

Eğer çağırıdğınız cin geri gitmiyorsa onları cinleri geldiğe yere geri
yollamak için okunması gereken azimet şudur:
“Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve
aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve
cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn,
bârakellahü minküm ve aleyküm” (Üç defa)

Bakınız altınızı çizdiğim yer önemli.Yalnız başınıza karanlık bir yerde
bunları yaparsanız başarılı olacaktır.Fakat korkabileceğinizi
unutmayın.Burda yazanlar sadece bilgilendirme amaçlıdır.Havas ilmiyle
aranız iyi değilse bu tür işlerle ilgilenmemeniz lehinize olur.Berhetiye duası nedir nerden gelmiştir diyecek olursak;
Berhetiye duası yukardada belirttiğimiz gibi 7 kelimeden (bölümden)
oluşmaktadır genel olarak.1.Kelime ; Berhetiyyin

49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına
içirseler TEzcek Doğurur.

Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi Her gün 100 defa okusa 40 güne
kalmaz rızık kapıları açılır.Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca , Hafızası
kuvvetli olur.2.kelime ; Keririn
Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra
Cinleri Görür Ve kendisine Bir Hüddam (yani hademe hizmetli cin )
Verilir.
21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza
olunur

Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler
Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir
Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa
Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur (kötü
niyetle kullananların cezalandırıldığı bilinmektedir)3.kelime ;Tetlihin
Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan
Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur.

Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.
4.keilme ; Turanin
Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra
3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi yazılsa taşısa o kişiye cin
zarar veremez

(genelde muska yazanlar bunu yazarlar)

Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu
ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Hak etmeyen bir kişiye
yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür) Dua Budur ;
(Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1.Fülan ibni
2.fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi
hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve
aleyküm. 1 yazan yere düşmanın adı 2 yazan yerede Anasının adını
söylüyorsun .Çok tehlikelidir hak etmeyen kişiye yapılırsa zararını
yapan kişi görür

Bir kağıda 2 defa berhetiyyin, 2 defa Keririn ,2 defa Tetlihin, 2 defa
Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur, Ve sihir tesir
etmez o kişiye..
Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve
karşındakine hacetini söylesen hacetini Giderir

"Turanin" ve "keririn" isimlerini halvette iken güzel bir buhurla
zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler (halvet ,
tekkelerde dergahlarda kendilerini hapsettikleri küçük karanlık bir oda
oraya düşünmek amacıyla girilir ve günlerce kalınır ,tefekkür)
5.Kelime ; Mezcelin
Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez,Efendimizin
Kabrine varmadan ölmez..7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde
yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları
İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

6.Kelime ; Bezcelin

Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse
ile konuşmadan düşüncesini hayalini söyleyip denize yada akan bir suya
bırakırsa hayali , arzusu kabul olur,7.Kelime ;Terkabin
Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha
zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka (Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin
Rakam vefki olan Vefk yazılıp dükkana asılırsa Rızkı ve müşterisi Çok
olur.Aşğıdaki şemayla harfler arapça olacak.
155 1 7 255255 155 1 7

7 255 155 11 7 255 155Fotoğraf örnek bir havvas yazılışıdır.Örnek olması açısından
koydum.Kısaca muska yazan insanlar da bunları yapıyor.Hepsi yazılmış
çizilmiş şeyler gizli saklı bişey yok.Berhetiye duasının cinlerle olan
bağlantısıda gördüğünüz gibi yalnızca ikinci kelimesinin tekrarıyla
muhtemel bir durumdur.Burdaki kelimeleri cinler anlayabilir.Ve havvas
ilminde yukardaki önermeler geçerlidir.Bu konuların sonu gelmez.Güzel
bir kitap alınıp okunursa en temelinden öğrenlimesi daha doğru
olacaktır.

NOT: BÜYÜ İLE UĞRAŞANLAR DA DAHİL BİR ANLIK HEVESE KAPILIP DA BU DUA'YI
BULURSANIZ HEMEN OKUMA GİBİ BİR EYLEME KALKIŞMAYIN.DAHA ANLAMINI BİLE
BİLMEDİĞİNİZ VE NEYİN NE OLUP OLMADIĞI BU DUA DİĞERLERİNE PEK
BENZEMEZ.OLDUKÇA TEHLİKELİ VE HAYAT KARARTICIDIR İNSAN
Şüpheli